Szukaj
Sklep internetowy z balonami
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego 

 • 1 Postanowienia Ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego 

pod adresem www.paczkazbalonami.pl, 

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.paczkazbalonami.pl (zwany dalej: Sklep internetowy 

Paczka z Balonami ), jest prowadzony przez Etna Wojciech Bernacki, NIP: 734 272 93 63, REGON: 361182429. (zwaną dalej „Etna Wojciech Bernacki”). 

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą: 

1) adres pocztowy: Uroczysko 29,

 05-170 Zakroczym ; 

2) numer telefonu i/lub faksu: tel.: 575 257 254

3) adres poczty elektronicznej: paczkazbalonami@gmail.com

 

1.4. Regulamin sklepu internetowego Paczka z balonami umieszczony jest nieprzerwanie na stronie 

internetowej www.paczkazbalonami.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, 

odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed 

zawarciem umowy. 

 • 2 Definicje 

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają: 

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, 

2.2. Usługodawca/Sprzedawca – Etna Wojciech Bernacki , Uroczysko 29, 05-170 Zakroczym, 

2.3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.paczkazbalonami.pl

przez Etna Wojciech Bernacki

2.4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), 

2.5. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy 

sprzedaży między sprzedawcą a kupującym, 

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 

8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, 

poz. 1204), 

2.7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, 

której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać 

Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, 

2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży 

Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach 

umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego. 

2.9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 

2014 poz. 827). 

 • 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego 

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają 

podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej 

są wyraźnie zaznaczone. 

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Paczka z Balonami, jak również opisy towarów 

i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one 

dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. 

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym Paczka z Balonami kodów rabatowych 

upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody 

rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną. 

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Paczka z balonami konieczna jest akceptacja 

niniejszego Regulaminu. 

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Paczka z Balonami konieczne jest 

posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron 

internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie 

formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek 

internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla 

systemu OS X, itd. 

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która 

dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest 

przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również 

urządzeniach mobilnych. 

3.7. Strona Sklepu internetowego Paczka z Balonami posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół 

szyfrowania komunikacji. 

 • 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży 

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym Paczka z balonami można dokonywać poprzez 

wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu. 

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych 

osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu 

komórkowego. 

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie 

informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się 

poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na 

adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do 

realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą. 

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie 

niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji 

na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2. 

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Paczka z Balonami jest możliwe 24 godziny 

na dobę przez wszystkie dni w roku. 

 • 5 Sposób płatności i termin płatności 

5.1. W sklepie Paczka z Balonami istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów: 

- przelew na konto bankowe Sprzedawcy, 

- płatność za pobraniem, 

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym. 

- za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych. 

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer 

rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania 

wpłaty na rachunku bankowym sklepu Paczka z Balonami zamówienie jest przekazywane do 

realizacji. 

 

5.3. Sklep internetowy Paczka z Balonami umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem 

następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak: 

-DotPay 

-PayU 

-Paypal 

-Przelewy24 

 

5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych 

sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 

5.5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania 

płatności przy odbiorze przesyłki. 

 • 6 Dostawa 

6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia. 

6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych Paczka z Balonami

wynosi 48 godzin. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła 

w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości 

dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie 

poinformowany. 

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem: 

- DHL Parcel 

- UPS 

- GLS 

- Kurier InPost 

- Kurier DPD 

- Paczka w RUCHu 

- Poczta Polska 

- GEIS 

- InPost Paczkomaty 

6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym 

fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu. 

6.5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy lub w punkcie odbiorów w Warszawie. Adres zostanie udostępniony po wyborze sposobu dostawy jako odbioru osobistego.

W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru. 

6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na 

stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. 

6.7. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa 

Klient. 

6.8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory 

towar staje się własnością Klienta. 

 • 7 Odstąpienie do umowy 

7.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem 

przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od 

daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. 

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący 

zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu 

na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na 

adres: Uroczysko 29, 05-170 Zakroczym; może to także zrobić drogą elektroniczną za 

pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy 

sprzedawcy paczkazbalonami@gmail.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia 

przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 

pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych. 

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego 

Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji 

dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji 

elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji). 

7.4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za 

pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca 

niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na 

trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach 

konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). 

7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji 

dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż 

najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy 

z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca. 

7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego 

uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy 

z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument ponosi 

bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 

7.7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później 

niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w 

przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez 

niego lub osobę przez niego upoważnioną. 

7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza 

zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, 

lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego. 

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym 

koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, 

nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego 

oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. 

7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu 

zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. 

Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie 

będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów. 

7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do 

umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 683). 

7.12. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego 

regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej 

umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru. 

 • 8 Reklamacje 

8.1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady 

fizyczne lub prawne, Kupujący może: 

1) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 Kodeksu cywilnego) – złożyć 

Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady, 

2) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za 

wady. 

8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub 

w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać 

informacje o tym fakcie listownie na adres Uroczysko 29, 05-170 Zakroczym lub poprzez e-mail na adres paczkazbalonami@gmail.com. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar 

posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia 

wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 

i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają 

charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji. 

8.3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak 

ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał 

reklamację za uzasadnioną. 

8.4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów 

rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu 

postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie 

sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej 

http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów 

Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej 

dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. 

Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest 

bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać 

z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia 

skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 • 9 Zasady publikowania opinii 

9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu 

na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z 

zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny. 

9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za ich treść. 

9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów 

prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi 

umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym Paczka z Balonami. 

9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy 

opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza 

obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa 

autorskie itd. 

 • 10 Dane osobowe 

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu 

internetowego Paczka z Balonami, dostępnego na stronie www.paczkazbalonami.pl. 

 • 11 Postanowienia końcowe 

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian 

w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim 

terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni. 

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane 

wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on 

prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia powiadomienia. 

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu 

internetowego ABC zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze 

bezprawnym. 

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach 

konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). 

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.paczkazbalonami.pl .

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim. 

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2020.. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

WZÓR FORMULARZA 

ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Adresat: 

Etna Wojciech Bernacki

 1. Uroczysko 29

05-170 Zakroczym 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży 

następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*). 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) 

Adres konsumenta (-ów) 

Podpis konsumenta (-ów) 

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

Data 

(*) niepotrzebne skreślić 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl